Menu Đóng

Mẫu Lý lịch tự thuật

MẪU SỐ 2. LÝ LỊCH TỰ THUẬT (CURRICULUM VITAE)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hội

MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

CURRICULUM VITAE

 

Ảnh

3cm x 4cm

Photo

I- SƠ YẾU LÝ LỊCH

Curriculum vitae

1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính …………………………

Full name                                                                            Male/Female

2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp …………………………………….

Passport number                                                     Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………..

Date of birth (DD-MM-YYYY)

4- Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………….

Marital status

5- Quốc tịch gốc: ……………………………………………………………………………………………

Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ……………………………………………………………….

Last or current working place

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Training background

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài:

Employment outside Vietnam

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

10- Làm việc ở Việt Nam

Employment in Vietnam

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

Justice record

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

 

Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191