Menu Đóng

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi hành nghề kế toán

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi hành nghề kế toán

PHỤ LỤC SỐ 02a: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 02a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BỘ TÀI CHÍNH

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỘI ĐỒNG THI

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

 
 
Ảnh màu 3×4

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM ….

 

  1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………SBD:………………
  2. Số điện thoại…………………………………email………………………………………….
  3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nam (Nữ):…………
  4. Quê quán:…………………………………………………………..……….
  5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác :………………………………………..

………………………………………………………………………………..

  1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp: Đại học: …………………………. Chuyên ngành ……………….Năm ……..

Đại học: ………………………….. Chuyên ngành ………………Năm ………

Học vị (kê khai học vị cao nhất): …………………………. Năm:…………….

Học hàm: …………………………………………………………….Năm ……..

  1. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán):
Từ tháng……/…

 

đến tháng…/…

Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc Bộ phận làm việc Chức danh, công việc Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán
         
         
         
         
         
         
Tổng cộng

 

 

x x x  
  1. Đăng ký dự thi:
 
 
 

(1) Lần đầu                (2) Năm thứ 2                (3) Năm thứ 3

  1. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:
 

 

Môn thi

Đăng ký dự

 

thi kỳ thi

Năm….

Điểm các môn thi đã dự thi  

 

Ghi chú

    Năm…. Năm ….  
1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp        
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao        
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao        
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao        

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú                  

Ngày …… tháng ……năm….

       Người đăng ký dự thi

(Ký, họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191