Menu Đóng

Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Mẫu số 01/PYC: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

                                        

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG  

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

               Kính gửi: Phòng Công chứng số  …….. tỉnh/thành phố …………………

 

Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………….……………………………………………..

Số điện thoại: …………..…………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………….

Số Fax: ……………..…………………………………………………………………….

 

Yêu cầu công chứng về: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.………………………………….…………………………………………..….……

2………………………………………………………………………………………………….……..

3.…………….……………………………………….………………………..…….…

4…………………………………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………………………………..

8…………………………………………………………………………………………………………..

9…………………………………………………………………………………………………………..

10…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Thời gian nhận phiếu ……… giờ, ngày……./……./………                                                                     

NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191