Menu Đóng

Mẫu Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc giao đất

Mẫu số 06a/ĐĐ: QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG) Về việc giao đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu số 06a/ĐĐ

   ỦY BAN NHÂN DÂN

……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: … /QĐ-UB    

 

…, ngày … tháng … năm …

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH (THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)

Về việc giao đất

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số … ngày… tháng … năm …,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho … (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) … m2 đất tại xã (phường, thị trấn) …, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)…, tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) … để sử dụng vào mục đích ….

Thời hạn sử dụng đất là … năm, kể từ ngày… tháng … năm … đến ngày… tháng … năm …;

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số …, tỷ lệ … do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày … tháng … năm …

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): ………….…………

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  1. Thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;
  2. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường … và Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) … xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;
  3. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;
  4. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, … và người được giao đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191