Menu Đóng

Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa

Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi nội dung thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện thủ tục theo thỏa thuận.

1. Hướng dẫn làm phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa

Với các yêu cầu khá rộng của lĩnh vực kinh doanh, việc phát sinh các nội dung mới sau khi các bên đã ký kết hợp đồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi này, để đảm bảo việc thuận lợi trong thực tế, tránh mất thời gian, các bên có thể soạn thảo riêng những nội dung thay đổi, phát sinh thành một văn bản kèm theo hợp đồng là Phụ lục hợp đồng kinh tế.

Các nội dung cần đảm bảo trong Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa:

 • Nội dung liên quan tới những vấn đề mới của các thỏa thuận;
 • Nội dung về cam kết, thỏa thuận;
 • Nội dung phần ký xác nhận của cả hai bên trong hợp đồng;

2. Mẫu Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐMB số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty …, chúng tôi gồm có:

Bên bán (Bên A)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Bên mua (Bên B)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng mua bán số … về việc thay đổi nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … đã ký kết:

1.1. Thay đổi số lượng hàng hoá như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A bán cho bên B số lượng hàng hoá theo thông tin như sau:

Số TT Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng …

Tổng giá trị bằng chữ: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Thay đổi lịch trình thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A giao hàng hoá cho bên B theo lịch trình thời gian và địa điểm như sau:

Số TT Tên hàng Đơn vị Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi chú
1.3. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- …
2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.
2.3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

…, ngày … tháng … năm …

              Đại diện Bên A                                                                    Đại diện Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191