Menu Đóng

Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh


CÔNG TY TNHH ……….

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:       /TB

Hà nội, ngày      tháng     năm 201   

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ……………

Mã số doanh nghiệp: ………….. Do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/201…, cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/201…

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

Tên địa điểm kinh doanh: VĂN PHÒNG GIAO DỊCH – CÔNG TY TNHH …………………

Mã số địa điểm kinh doanh : 00001

        Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……….

Xã/Phường/Thị trấn: phường …………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

Điện thoại:                                                                Fax:

Email:                                                                       Website:

Doanh nghiệp cam kết:

Đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của địa điểm kinh doanh

Sửa đổi Điều 1: Tên gọi, trụ sở công ty vào trong Điều lệ công ty

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

 

……………

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191