Menu Đóng

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Công ty Luật LVN cung cấp: Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tờ số:……..

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ …………………………………………………………………………..

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ……………………………………………………………………………

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng …………………………………………………………………………

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tên nguyên liệu

ĐV tính Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………….

ngày…………….

Tờ khai số……………..

ngày………….

Tổng cộng

Ghi chú
Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Giám đốc doanh nghiệp                                                 Ngày……. tháng ……..năm……..

   (Ký tên, đóng dấu)                                                                   Người lập biểu


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191