Menu Đóng

Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

Công ty Luật LVN cung cấp: Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn …………………………………………….

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn …………………………………………….

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng …………………………………………………………………………….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Mã hàng

ĐV tính Tờ khai

 

số…………..

ngày…………

 

Tờ khai

 

số…………….

ngày………….

Tờ khai

 

số…………….

ngày………….

Tờ khai

 

số…………….

ngày………….

Tờ khai

 

số……………

ngày………..

Tổng cộng Ghi chú
Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                Ngày……. tháng ……..năm……..

  (Ký tên, đóng dấu)                                                                       Người lập biểu

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191