Menu Đóng

Biên bản bàn giao thư viện trường học

Biên bản bàn giao vật tư, trách nhiệm trong chuyển giao thư viện trường học.

Khái niệm Biên bản bàn giao thư viện trường học

Biên bản bàn giao thư viện trường học được xác lập nhằm mục đích chuyển giao giữa cán bộ quản lý cũ và cán bộ quản lý mới của thư viện. Nội dung là toàn cảnh những hiện trạng của cơ sở vật chất, tình trạng, tiến độ của những công việc, tài sản thuộc thư viện trường.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao thư viện trường học

TRƯỜNG …………. 

Số: … / BB …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại:…………………………………………………… chúng tôi gồm:

NGƯỜI BÀN GIAO: Ông/bà…

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO: Ông/bà…

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

LÝ DO BÀN GIAO

Do bên bàn giao chuyển công tác nên không đảm bảo được thời gian quản lý thư viện.

NỘI DUNG BÀN GIAO

Các đầu số tham khảo, giáo trình, tài liệu nghiên cứu … cuốn;

– Trang thiết bị cơ sở vật chất:

+ Điều hòa: …. chiếc; Trạng thái hoạt động:………

+ Bóng đèn: …. chiếc; Trạng thái hoạt động:………

……….

– Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học

…….

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ công việc đã được bàn giao đầy đủ. Và bên nhận bàn giao cung cam kết đã nhận bàn giao công việc.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191