Menu Đóng

Biên bản giao xe ô tô cho nhân viên

Biên bản giao xe ô tô cho nhân viên ghi nhận quá trình giao nhận xe để làm bằng chứng sau này trước mọi cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp không may.

Tổng quan Biên bản giao xe ô tô cho nhân viên

Biên bản giao xe ô tô cho nhân viên là văn bản của cơ quan, tổ chức soạn thảo có nội dung là các quy định, thỏa thuận, cam kết giữa bên giao xe và bên nhận xe, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản giao xe ô tô cho nhân viên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN GIAO XE Ô TÔ CHO NHÂN VIÊN

(Số: …/BB-…) 

Hôm nay, vào … giờ… phút, ngày…/…/… tại địa chỉ: ……………………. Chúng tôi gồm các bên sau đây tiến hành lập biên bản giao xe ô tô:

I. BÊN GIAO XE

Ông/ Bà: ………………………………… Chức vụ: ……………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC GIAO

Ông/ Bà: ………………………………… Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: ……………………………………………………………

III. XE ĐƯỢC GIAO

Hai bên thỏa thuận và cam kết các điều khoản sau đây:

  1. Bên giao xe tiến hành giao xe ô tô có thông tin như sau cho bên nhận:

Tên, ký hiệu, mã hiệu, quy cách: …………………………………………

Màu sắc: …………………………………………………………………..

Sản xuất tại: ……………………………………… Năm: ……………….

Biển số: …………………………………………………………………..

Giấy phép đăng ký: ……………………………………………………..

  1. Bên được giao xe ô tô có trách nhiệm sử dụng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật; Bảo quản xe, tài sản trên xe và các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty; Thông báo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh hoặc có thể xảy ra trong quá trình được giao xe.
  2. Các cam kết khác theo quy định của pháp luật.

Biên bản lập xong vào… giờ … phút, ngày…/…/…. Biên bản được lập thành… bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ… bản.

BÊN GIAO

BÊN ĐƯỢC GIAO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191