Menu Đóng

Biên bản thu hồi hàng hóa

Biên bản thu hồi hàng hóa là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi hàng hóa trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hàng hóa cụ thể:

Biên bản thu hồi hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

TÊN CƠ QUAN

Số:…/BB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

BIÊN BẢN THU HỒI HÀNG HÓA

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…… về việc thu hồi hàng hóa……………đối với Chủ doanh nghiệp tư nhân do Ông/Bà :………là chủ sở hữu;

Căn cứ……………………………………………………………….;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN THU HỒI:

Thành phần tham gia thu hồi gồm

1, Ông/bà:……………………………………………………… Chức vụ:………

2, Ông/Bà:……………………………………………………..  Chức vụ:………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN BỊ THU HỒI:

Hộ kinh doanh Ông/Bà:…………………………………………………………..

Cửa hàng:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điên thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Quá trình thu hồi hàng hóa …. Theo quy định được diễn ra vào lúc …h, ngày…. tháng…..năm……… gồm các nội dung chính sau đây:

1, Bên thu hồi tiến hành thu hồi các loại hàng hóa sau:

STT Loại hàng hóa Mô tả Số lượng …….
1, …..
2, …..
3, …..

2, Lý do thu hồi:

Các loại hàng hóa nêu trên  được bày bán tại tại các cơ sở trên thị trường không rõ nguồn gốc và qua kiểm định không đạt tiêu chuẩn,………..

Cơ quan……….. tiến hành thu hồi 100% sản phẩm hàng hóa nêu trên

3, Trách nhiệm các bên

Bên bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đã tiến hành bàn giao đầy đủ số lượng hàng hóa trong danh sách bị thu hồi. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn tránh hoặc bàn giao không trung thực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi tiến hành hoàn thành thu hồi hàng hóa trước khi xác lập biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành … các bản, mỗi bên sẽ có trách nhiệm giữ …… bản.

Chúng tôi cam kết về sự việc nêu trên là đúng sự thật, đã diễn ra trên thực tế.

Sau khi đọc biên bản các bên tiến hành ký xác nhận bên dưới.

BÊN THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BỊ THU HỒI

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191