Menu Đóng

Giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Giải trình nộp chậm tờ khai thuế là việc mà cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc giải trình bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền về việc nộp chậm tờ khai thuế. Dưới đây là mẫu giải trình về trường hợp doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế

Mẫu Giải trình nộp chậm tờ khai thuế – Tư vấn 1900.0191


TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…./….-………..

V/v giải trình nộp chậm tờ khai thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện…..

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Hotline:                                                                           Số Fax/email (nếu có):

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:                           Sinh năm:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

Báo cáo giải trình nộp chậm tờ khai thuế công ty…….

Trình bày tóm lược thông tin nộp tờ khai thuế theo quy định:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Công ty………. xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Công ty…………. xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Chi cục thuế quận/huyện……… tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–         Như trên;

–         Lưu:………….

TÊN DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191