Menu Đóng

Cam kết không sinh con thứ 3

Cam kết không sinh con thứ 3 được sử dụng phổ biến trong môi trường cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tinh thần đi đầu trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách đề ra của nhà nước.

Khái quát Cam kết không sinh con thứ 3

Cam kết không sinh con thứ 3 là văn bản gửi tới cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quản lý, qua đó đề đạt sự quyết tâm, mong muốn của người làm đơn về việc thực hiện chế độ kế hoạch hóa gia đình.

Mẫu Cam kết không sinh con thứ 3

Tư vấn – Gọi ngay 1900.0191

ĐẢNG BỘ  …

CHI BỘ …     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT KHÔNG SINH CON THỨ 3

Kính gửi: ………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Bộ phận:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu và hiểu rõ quy định về quyền và nghĩa vụ của người Đảng viên, tôi tự nguyện làm cam kết với nội dung  như sau:

  1. Không vi phạm chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể là không sinh con thứ ba, trường những trường hợp ngoại lệ mà phát luật cho phép theo quyết định tại 102-QĐ/TW.
  2. Nếu vi phạm, tôi xin chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, Công ty và của pháp luật:

– Bị khiển trách và phê bình công khai trên các thông tin đại chúng của địa phương

– Bị xử lý theo quy định của nơi cư trú;

– Bị cảnh cáo hoặc cách chức;

– Bị khai trừ khỏi đảng;

– Bị xử phạt vi phạm hành chính;

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Xác nhận của Bí thư                                                                   NGƯỜI CAM KẾT

           (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                   

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191