Menu Đóng

Công văn giải trình nộp hồ sơ hưu trí chậm

Công văn giải trình với cơ quan có thẩm quyền về việc nộp hồ sơ hưu trí chậm, dẫn tới những chế độ dành cho người lao động có thể bị ảnh hưởng.

Sơ lược về Công văn giải trình nộp hồ sơ hưu trí chậm

Công văn giải trình nộp hồ sơ hưu trí chậm là văn bản do cơ quan, tổ chức,… có trách nhiệm gửi đến cơ quan, đơn vị quản lý nhằm giải trình lý do về việc nộp chậm hồ sơ hưu trí.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giải trình nộp hồ sơ hưu trí chậm

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP

( V/v giải trình nộp hồ sơ hưu trí chậm)

Kính gửi: Cơ quan bảo hiểm xã hội………………..

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội…………………………………;

Căn cứ Quyết định số:…./….-………………………………..;

Căn cứ…………………………………………………………;

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Công ty….giải trình về việc nộp chậm hồ sơ hưu trí như sau:

1.Nội dung giải trình

Ngày …/…./….. phía công ty tiến hành nộp hồ sơ hưu trí tại cơ quan bảo hiểm…. Tuy nhiên, do sơ xuất nên đã nộp thiếu hồ sơ hưu trí của với Ông/bà:………………………….. và bị quá hạn theo quy định……………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2.Lý do nộp chậm hồ sơ hưu trí

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Công ty cam kết về nội dung giải trình là đúng sự thật. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:

 

–         Như trên

–         Lưu VT

TÊN ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191