Menu Đóng

Công văn mượn thiết bị tài sản

Công văn mượn thiết bị tài sản, văn bản yêu cầu được sử dụng chung các vật tư nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo lợi nhuận cho mục đích hợp tác.

Tổng quan Công văn mượn thiết bị tài sản

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Công văn là mẫu văn bản do tổ chức gửi đến cá nhân, tổ chức khác để nghị hoặc yêu cầu thực hiện một hoặc những yêu cầu nhất định. Công văn đề nghị cho mượn thiết bị tài sản có thể gồm những nội dung cơ bản sau:

Mẫu Công văn mượn thiết bị tài sản

TÊN TỔ CHỨC

 

Số: ……/…../CV-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

……., ngày …. tháng ….. năm 201…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ MƯỢN THIẾT BỊ

(V/v: Mượn thiết bị/tài sản)

Kính gửi: ………………….. (Đơn vị cho mượn tài sản)

Để chuẩn bị cho …………………………………………………………………………………………….

công ty ………… chúng tôi kính đề nghị quý Đơn vị xem xét, xác lập văn bản và cho mượn những thiết bị/tài sản trong danh sách sau:

STT Tên Thiết bị/tài sản Số lượng
     
     
     
     

– Thời hạn mượn: Từ ngày …. tháng … năm …… đến ngày …. tháng …. năm ……

Chúng tôi cam kết trong thời gian mượn thiết bị sẽ đảm bảo việc giữ gìn, bảo quản thiết bị và sử dụng đúng mục đích các thiết bị mượn nêu trên. Nếu có những tổn thất về thiết bị ngoài thỏa thuận, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận.

Kính mong quý Đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!

TM. CÔNG TY …….

   GIÁM ĐỐC      

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191