Menu Đóng

Đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm

Đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm là văn bản được hội phụ huynh học sinh hay tập thể học sinh xác lập và gửi tới nhà trường nhằm mục đích xin đổi giáo viên chủ nhiệm theo phân công của Phòng đào tạo vì một số lý do nào đó.

Mẫu Đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Em tên là: ……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp ……………………… Khối:……..

Trường: ……………………………………….

Chức vụ: Lớp trưởng lớp………..

Nay em làm đơn này xin thay mặt lớp….. xin phép Ban giám hiệu nhà trường xem xét và cho phép lớp em được thay đổi giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm:…………………………………………

Tổ bộ môn:……………………………………………………

Hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp….. khối…..trường………………………..

Lý do thay đổi giáo viên chủ nhiệm:

………………………

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 …………, ngày…tháng…năm…
Xác nhận của hội trưởng hội phụ huynh học sinhNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191