Menu Đóng

Hợp đồng giao khoán trồng và chăm sóc cây trọn gói

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỌN GÓI

Số: … / ….

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật Thương mại 2005.

A/ BÊN A – BÊN NHẬN KHOÁN

Đại diện bởi Ông/Bà……………………………………….      Chức vụ:………………………………

– Số CMTND:………………………..  Nơi cấp:……………………..   Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

– Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

– Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………..

B/ BÊN B – BÊN KHOÁN

– Đại diện bởi Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ:……………………………..

– Số CMTND:………………………    Nơi cấp:…………………….    Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….

– Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau thoả thuận và ký kết hợp đồng với nội dung gồm những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

Bên B giao khoán cho bên A thực hiện việc nuôi trồng và chăm sóc cây trọn gói.

– Lý do giao khoán:………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm nuôi trồng:…………………………………………………………………………………….

– Diện tích đất trồng giao khoán:………………………………………………………………………

– Thời hạn hợp đồng:………………………………………………………………………………………

– Số lượng cây trồng:………………………………………………………………………………………

– Loại cây:……………………………………………………………………………………………………..

– Kết quả yêu cầu sau khi kết thúc giao khoán:…………………………………………………..

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

– Bên B chịu trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp giấy phép nuôi trồng trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra.

– Bên A dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng nuôi trồng thực hiện các biện pháp nuôi trồng và chăm sóc cây được bên B giao khoán.

– Bên A tự túc trong quá trình di chuyển, chuẩn bị cơ sở thiết bị cần thiết để tiến hành nuôi trồng và chăm sóc.

– Thời gian nuôi trồng và chăm sóc:…………………………………………………………………

– Bên B kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng công việc định kỳ:………………

– Khi hết thời hạn giao khoán, bên A tiến hành thủ tục thanh toán hợp đồng cho bên B.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN

– Bên A cung cấp dịch vụ giao khoán trọn gói đã bao gồm các khoản thuế, phí với tổng số tiền:…………………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………………………….

– Phương thức thanh toán:……………………………………………………………………………….

– Địa điểm thanh toán:…………………………………………………………………………………….

– Chi phí được bên B chi trả ngày……………………………………………………………………..

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Được thanh toán đầy đủ tiền khoán của công việc.

– Có trách nhiệm thực hiện đúng thời hạn và chất lượng công việc được yêu cầu, đảm bảo đất nuôi trồng cũng như các loại cây được chăm sóc.

– Chuẩn bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho việc nuôi trồng và chăm sóc.

– Giao trả hiện trạng đất và cây trồng cho bên B khi kết thúc thời hạn giao khoán.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu chất lượng công việc của bên A.

– Được đảm bảo về chất lượng nuôi trồng khi kết thúc giao khoán.

– Có trách nhiệm tạo điều kiện cho bên A thực hiện việc nuôi trồng, chăm sóc cây trồng.

– Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí giao khoán cho bên A theo thoả thuận của hai bên.

– Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động giao khoán và nuôi trồng.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Trường hợp khi kết thúc giao khoán, chất lượng nuôi trồng không đạt yêu cầu của bên B thì bên A phải hoàn trả lại chi phí thanh toán cho bên B. Trường hợp đất bị xuống cấp, hư hại sau khi nuôi trồng thì bên A chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B. Mức độ bồi thường do hai bên tự thoả thuận.

– Mọi tranh chấp phát sinh được hai bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng và hoà giải, nếu như không thể thương lượng thì một trong hai bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những điều khoản được nêu trong hợp đồng.

– Hợp đồng được ký kết ngày … tháng … năm … tại……………………….. và hết hiệu lực khi kết thúc thời hạn giao khoán hoặc do hai bên tự thoả thuận.

Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A                                                                 BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                                              (ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191