Menu Đóng

Đơn xin mua đất công

Đơn xin mua đất công được sử dụng khi chủ thể lập đơn, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được mua quyền sử dụng đất công vào những mục đích cải tạo, sản xuất, kinh doanh.

Mẫu Đơn xin mua đất công

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MUA ĐẤT CÔNG

Kính gửi:    –  Ủy ban nhân dân xã

–  Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Luật đất đai 2013;

Căn cứ Quyết định số:…/ UBND – quyết định của UBND xã____ về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này xin được trình bày vấn đề như sau:

Hiện nay, gia đình tôi có nhu cầu mở rộng diện tích để phục vụ việc kinh doanh trang trại. Theo như tôi được biết, UBND xã ___sắp tới sẽ mở phiên phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại khu…..

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai 2013 và Quyết định số… của UBND xã ___ Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho tôi được mua đất để phục vụ nhu cầu của gia đình.

Tôi xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ có liên quan sau:

Kính mong hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xét duyệt đơn cho tôi được đăng ký mua đất sử dụng phát triển kinh tế gia đình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                         

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191