Menu Đóng

Giấy xác nhận sự việc

Giấy xác nhận sự việc là biểu mẫu văn bản được sử dụng nhằm xác nhận rằng 1 sự việc, công việc nào đó đã xảy ra trên thực tế.

1. Hướng dẫn làm Giấy xác nhận sự việc

Theo nhu cầu của cá nhân hoặc tổ chức nhằm xin xác nhận về một sự kiện đã xảy ra để báo cáo với một đơn vị thứ 3 chưa nắm được về nội dung này. Giấy xin xác nhận sự việc được gửi tới đơn vị, cơ quan có thẩm quyền mà trước đó đã giải quyết sự việc hoặc biết về sự việc.

Thủ tục xác nhận: 3-5 ngày

Hồ sơ xin xác nhận sự việc:

 • Giấy xác nhận sự việc
 • Các văn bản chứng minh cho sự việc đã từng xảy ra hoặc đã từng khai báo, trình báo
 • Thông tin cá nhân (CMND/CCCD)
 • Hình ảnh về sự việc nếu có/ Văn bản, biên bản xác nhận của người làm chứng

2. Mẫu Giấy xác nhận sự việc – Tư vấn 1900.0191


CÔNG TY …/CƠ QUAN…/TỔ CHỨC…

 

——————

Số …/…

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … Tại …

Chúng tôi gồm

 • Ông (Bà): …

Chức vụ:

Đơn vị:

 • Ông (Bà) …

Chức vụ:

Đơn vị:

Với sự chứng kiến của

 • Ông (Bà): …

Năm sinh:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:

Số CMND:                Ngày cấp:                     Nơi cấp:

 • Ông (Bà): …

Năm sinh:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:

Số CMND:                Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Chứng nhận rằng

 • ….
 • ….
 • ….

Giấy xác nhận được lập thành … bản. Mỗi bản gồm … trang, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho … 01 bản. Sau khi đọc xong nội dung, những người có mặt đồng ý về nội dung này và cùng ký vào giấy xác nhận.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): …

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191