Menu Đóng

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp


CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …/201…/HĐCNCP-…………..

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp này (“Hợp đồng”) được lập ngày … tháng … năm 201…, Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN …………….., giữa các bên gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Ông: ……..                                                       Giới tính: Nam

Sinh ngày: ………….            Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………..                                    Ngày cấp: ……..

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: ………………………, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

(Sau đây gọi là “Bên A”)

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ……………..

Mã số doanh nghiệp: ……….

Địa chỉ: ……………….., phường ………….., quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đại diện phần vốn góp là bà ……………………….

Sinh ngày: ……………              Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……….             Ngày cấp: ………………..        Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: ………….., Huyện ……………, Tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại:  ……………………………., phường ………………, Ba Đình, Hà Nội

 (Sau đây gọi là “Bên B”)

 

Sau khi trao đổi, thỏa thuận hai Bên nhất trí ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các điều khoản như sau :

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng:

Ông ………….. đồng ý chuyển nhượng một phần số vốn góp của mình tại Công ty cổ phần ………………….. tương ứng với 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng), chiếm 20 % tổng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ………………….. (Đại diện phần vốn góp: Bà ………………….)

 

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng là 01 ngày kể từ ngày hai bên cùng ký vào hợp đồng này

 

Điều 3. Phương thức thanh toán

  1. Thời hạn thanh toán : Thanh toán 01 lần bằng tiền mặt ngay sau khi hai bên cùng ký kết vào hợp đồng này.
  2. Phương thức thanh toán : Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản.

 

Điều 4.  Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

  1. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên A

–  Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN …………….. cho bên B ;

–  Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn nhận chuyển nhượng cho bên B theo các điều khoản trong hợp đồng này ;

– Cam kết không có bất cứ thắc mắc gì trước các cơ quan chức năng ;

– Hợp tác thường xuyên với bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng

  1. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên A

–  Được bên A cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các giấy tờ tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..;

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn nhận chuyển nhượng cho Bên A theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này ;

– Cam kết không có bất cứ thắc mắc gí trước các cơ quan chức năng ;

– Hợp tác thường xuyên với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 5.  Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp phát sinh, hai bên phải cùng nhau thương lượng để giải quyết, nếu không thương lượng được sẽ giải quyết theo quy định chung của pháp luật.

 

Điều 6.  Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty và 01 bản gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi thoả thuận trước đây trái với Hợp đồng này đều không có giá trị pháp lý.

 

BÊN A

 

………………..

BÊN B

 

 

……………

 

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………..

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….. xác nhận các bên trong hợp đồng đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp và thanh toán đầy đủ theo quy định của hợp đồng.

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

…………………………..


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191