Menu Đóng

Hợp đồng cung cấp suất ăn cho công ty, văn phòng, khu công nghiệp

Hợp đồng cung cấp thức ăn suất cho công ty, văn phòng, khu công nghiệp, hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp được sử dụng khá phổ biến trong thực tế nhằm giúp các đơn vị có thể đảm bảo và kiểm soát được chất lượng sức khỏe người lao động, tránh các tình huống xảy ra gây ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất, kinh doanh.

Định nghĩa Hợp đồng cung cấp suất ăn

Hợp đồng cung cấp suất ăn là một loại hợp đồng mua bán, trong đó bên bán sẽ bán thức ăn theo suất cho bên mua trong một khoảng thời gian nhất định, với chất lượng, hàm lượng thành phần dinh dưỡng đã thống nhất, bên mua có trách nhiệm tiếp nhận suất ăn và thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.

Vai trò của Hợp đồng cung cấp suất ăn

Hợp đồng cung cấp suất ăn giúp các bên ghi nhận và thực hiện các thỏa thuận một cách chính xác, trung thực theo đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các bên có thể đưa ra những thỏa thuận cụ thể về số lượng tỷ lệ xuất ăn và các tài liệu liên quan kèm theo (ví dụ như tình trạng sức khỏe của nhân viên, dị ứng thành phần, về độ ẩm, độ chua, tỷ lệ hạt, tỷ lệ nạc mỡ trong thịt ….) để điều chỉnh qua từng giai đoạn cho phù hợp với mục tiêu đề ra.

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng cung cấp suất ăn cho công ty, văn phòng

Hợp đồng cung cấp thức ăn suất cho công ty, văn phòng được ghi nhận là một mẫu hợp đồng thông dụng và đơn giản. Qua thể hiện bằng văn bản, các bên bị giới hạn và có trách nhiệm hơn với những sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp. Bên bán hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề vệ sinh an toàn, bên mua phải chịu một số trách nhiệm liên quan tới lưu giữ các vỏ hộp hay theo yêu cầu của bên bán, trách nhiệm thanh toán và báo trước, đặt hàng thực đơn.

Trong trường hợp bên bán giao suất ăn không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe từ phía công nhân, Bên mua có quyền lựa chọn tiếp tục hợp đồng, yêu cầu Bên bán, đổi trả thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu Bên bán bồi thường thiệt hại.

1. Mẫu Hợp đồng cung cấp suất ăn cho công ty, văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm 201…

HỢP ĐỒNG BÁN THỨC ĂN SUẤT

Số: ………/HĐMB-……….

– Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm 20….. tại địa chỉ:………………, chúng tôi gồm:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Nếu là cá nhân thì trình bày như sau:

Họ và tên:……………………

Ngày, tháng, năm sịnh:……………………

Chứng minh nhân dân số:………………. Do……………. cấp ngày…. tháng….năm 20….

Địa chỉ thường trú:………………

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………

Số điện thoại liên lạc:………

Thông tin khác:……………………

Nếu là pháp nhân thì trình bày như sau:

Tên công ty:……………

Địa chỉ trụ sở chính:……………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………….. do ……….. cấp ngày….. tháng….. năm………..

Số điện thoại liên hệ:……………. Số fax:…………

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà) ……………

Chức vụ:……………

Chứng minh nhân dân số:…………… do……………. cấp ngày….. tháng…… năm………….

Địa chỉ thường trú:……………

Địa chỉ cư trú hiện tại:…………………

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ công ty……….. số……….. ban hành ngày….. tháng…… năm…………

Người đại diện theo ủy quyền: Ông (Bà)………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do………… cấp ngày….. tháng…… năm………….

Địa chỉ thường trú:……………

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo Hợp đồng ủy quyền số………/HĐUQ-…….. ngày….. tháng…… năm……….

Bên mua (sau đây gọi là Bên B): trình bày các thông tin tương tự như của Bên A

Cùng thỏa thuận với nhau Hợp đồng mua bán thức ăn suất với những nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A sẽ cung cấp thức ăn suất cho Bên B trong thời hạn và phạm vi với chất lượng,… được quy định tại Hợp đồng này.

Bên B sẽ tiếp nhận thức ăn suất và thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 2. Giá trị hợp đồng

Hợp đồng này có tổng giá trị là:………… VNĐ (bằng chữ:……………… Việt Nam Đồng). Tức là ……….. suất ăn.

Giá trị của mỗi suất ăn được xác định theo thỏa thuận tại Điều 6 của Hợp đồng này.

Các ngày từ thứ hai đến thứ 6 trong tuần trong thời hạn hợp đồng có giá trị, bên A có trách nhiệm giao …… suất ăn cho Bên B vào thời gian từ…. giờ ….phút đến …..giờ …..phút.

Điều 3. Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán tiền cho bên A nhiều lần.

Lần 1. Bên B thanh toán số tiền bằng 50% giá trị số thức ăn mà Bên A đã giao tại thời điểm nhận thức ăn (tức là:…………… Việt Nam Đồng) tại địa điểm………….. vào thời gian từ ……. giờ …… phút đến …….. giờ …….phút. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán vào ngày …. tháng…… năm…….., tức là thời điểm thanh lý hợp đồng.

Từ lần hai trở đi. Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền là…………………VNĐ (bằng chữ:………… Việt Nam Đồng) ngay sau khi nhận thức ăn vào thời gian từ ….giờ ……phút đến …… giờ ……..phút

Việc thanh toán được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

+Giao trực tiếp cho bên A thông qua …………… tại địa điểm………

+Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng số:…………. Chi nhánh…………

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1./Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

-Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này;

-Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng này nhưng phải thông báo trước cho Bên B biết trước……. ngày và việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản;

-Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ của Bên B gây thiệt hại cho Bên A;

-Phải giao những suất ăn đúng chất lượng, đúng thời hạn, địa điểm theo quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác được thể hiện bằng văn bản;

2./Quyền và nghĩa vụ của Bên B

-Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật;

-Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi phát hiện Bên A vi phạm nghĩa vụ;

-Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ của Bên A gây ra;

-Phải tiếp nhận suất ăn mà Bên A giao theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng trên; trừ trường hợp Bên A thực hiện không đúng nghĩa vụ giao hàng hóa.

-Phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác.

– Phải bồi thường thiệt hại cho bên A như hai Bên đã thỏa thuận.

Điều 5. Thuế, phí, lệ phí

Toàn bộ thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ do Bên A chịu trách nhiệm.

Điều 6.Tiêu chuẩn và thỏa thuận cụ thể

Những tiêu chuẩn, số lượng dưới đây được tính trên một lần giao hàng.

Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B những suất ăn với thành phần, chất lượng và giá cả cụ thể như sau:

Tên suất ănThành phầnGiá (đơn vị: nghìn đồng)Số lượngThành tiền
     
     
     
     
    Tổng:

Trong đó, tiêu chuẩn thành phần của suất ăn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

-Yêu cầu chung: Đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

-Yêu cầu riêng:

+Gạo được sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Độ ẩmĐộ chuaTỷ lệ hạt gãy   
Không quá 14%Không quá 4%Không quá 30%   

Sau khi xử lý, cơm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+Thịt được sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Điều 7. Một số thỏa thuận khác

– Trong trường hợp bên A giao suất ăn không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, Bên B có thể lựa chọn tiếp tục hợp đồng, yêu cầu Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại;

– Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng sẽ được hai Bên thỏa thuận biện pháp, cách thức xử lý. Trong trường hợp không giải quyết được hai Bên sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự;

-Chất lượng suất ăn Bên A giao sẽ được xác định tại thời điểm Bên A giao hàng cho Bên B ở địa chỉ………………

Điều 8. Trường hợp khách quan

Trong trường hợp việc chậm giao của Bên A xảy ra là do sự kiện bất khả kháng thì Bên A được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc chậm giao tài sản gây ra cho Bên B.

Trong các trường hợp còn lại, việc vi phạm nghĩa vụ của các Bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.

Sự kiện bất khả kháng trong trường hợp trên chỉ bao gồm các sự kiện sau:………

Điều 9. Phạt vi phạm

Trường hợp một trong hai bên có sự vi phạm nghĩa vụ thì bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu phạt vi phạm với mức phạt là 8% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại toàn bộ giá trị thiệt hại trong thời hạn …. ngày, kể từ ngày xác định được thiệt hại. Giá trị thiệt hại được xác định trên kết quả thẩm định thiệt hại của Tổ thẩm định do hai Bên lập ra trong thời hạn muộn nhất là …..ngày, kể từ ngày xảy ra thiệt hại.

Tổ thẩm định trên gồm những đối tượng sau:

-Tổ trưởng tổ thẩm định: Ông (Bà)……….. Chứng minh nhân dân số:……… Do…….. cấp ngày… tháng…… năm………

-Thành viên: Ông (Bà)………. Chứng minh nhân dân số:………… Do…….. cấp ngày….. tháng…… năm…………

-Thành viên: Ông (Bà)………. Chứng minh nhân dân số:…………… Do……….. cấp ngày….. tháng…… năm…………

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên còn lại vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng này hoặc hợp đồng này đã được hoàn thành

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được lập thành……. bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau trong việc giải quyết tranh chấp. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được hai bên cùng thỏa thuận lại và được thể hiện dưới dạng văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…. tháng….. năm………. đến ngày….. tháng….. năm……….

Bên BBên A

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

2. Mẫu Hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12
 • Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP
 • Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BYT
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. (bên cung cấp )……………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. (bên nhận cung cấp): Công ty ABC……………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: ……… – Fax: …………

Mã số thuế…………                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: …………. – Chức vụ: ……

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp suất ăn công nghiệp cho bên B trong thời gian từ ngày 26/7/2021 đến ngày 26/7/2022

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của bên A:

Bên A cung cấp suất ăn công nghiệp cho bên b với những thành phần và chất lượng cụ thể như sau (về thành phần dinh dưỡng, số lượng,….)

Bên B cung cấp cho bên A về số lượng nhân viên, tỷ lệ xuất ăn, và các tài liệu liên quan kèm theo (ví dụ như tình trạng sức khỏe của nhân viên: dị ứng thành phần, ….)

Tiêu chuẩn thành phần suất ănphải đáp ứng các yêu cầu sau:

-Yêu cầu chung: Đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

-Yêu cầu riêng: về độ ẩm. độ chua, tỷ lệ hạt, tỷ lệ nạc mỡ trong thịt,…..

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B đăng kí số lượng suấtt ăn theo ngày trong 1 tuần và báo với bên A vào 9h sáng thứ 3 hàng tuần

Bên A xây dựng thực đơn theo tuần và gửi cho bên B duyệt vào 9h sáng ngày cuối cùng của tuần đó

Bên A giao thức ăn cho bên B vào 10h sáng tất cả các ngày trong tuần

Địa điểm giao: căng tin trụ sở công ty ABC

Người trực tiếp nhận và kiểm tra các suất ăn: ………………..

Phương tiện vận chuyển của bên A sử dụng phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. Lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mình phụ trách. Bên A phải thông báo cho bên B thông tin lái xe và biển số xe tiến hành giao hàng vào thời điểm bên B đăng ký số lượng suất ăn mỗi ngày.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Bên A đồng ý cung cấp suất ăn công nghiêp cho bên B với tổng giá trị là :………
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán theo đợt

+Đợt 1: thanh toán số tiền là:…………. Tương ứng với 40% giá trị hợp đồng  ngay khi kí kết hợp đồng và có biên bản kèm theo

+Đợt 2: Thanh toán số tiền là:…………. Tương ứng với 60% giá trị hợp đồng khi bên A giao hết giấy tờ kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm cho bên B   và ben B kiểm tra đúng với tiêu chí mà bên A cam kết với bên B  

 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán : chậm nhất là 10 ngày bên B phải thanh toán cho bên A  sau khi bên A thực hiện nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận thanh toán của hợp đồng này
 • Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ: bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này;

-Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo thỏa thuận của hợp đồng này nhưng phải thông báo trước cho Bên B biết trước 30 ngày và việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản;

-Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ của Bên B gây thiệt hại cho Bên A;

-Phải giao những suất ăn đúng chất lượng, đúng thời hạn, địa điểm theo quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác được thể hiện bằng văn bản;

Quyền và nghĩa vụ của bên B

-Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật;

-Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi phát hiện Bên A vi phạm nghĩa vụ;

-Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ của Bên A gây ra;

-Phải tiếp nhận suất ăn mà Bên A giao theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng trên; trừ trường hợp Bên A thực hiện không đúng nghĩa vụ giao hàng hóa.

-Phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác.

– Phải bồi thường thiệt hại cho bên A như hai Bên đã thỏa thuận.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 •  Trường hợp bên A muốn thay đổi thực đơn theo nhu cầu thì phải tiến hành đặt hàng thực đơn và báo trước cho bên B chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày đặt hàng.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

 • Khi Đơn giá thực phẩm thay đổi trong điều kiện thời tiết thay đổi bên A phải báo trước cho bên B chậm nhất 1 ngay sau khi bên B đăng kí suất, hai bên sẽ thảo luận về giá cả thay đổi và đưa ra giải pháp tối ưu nhất để khắc phục
 • Trường hợp bên B giao chậm cho sự kiện bất khả kháng gây ra như tai nạn, bão lũ,… thì bên A phải báo ngay cho bên B để tìm ra giải phát khắc phục tạm thời và bên B không phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng nhưng phải thanh toán 60% chi phí mà bên B bỏ ra để khắc phục tạm thời hoạt động giao chậm thức ăn của bên A (Điều khoản có lợi cho bên B)
 • Trong các trường hợp còn lại, việc vi phạm nghĩa vụ của các Bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.                                                                                        

Điều 7: Tiêu chuẩn chất lượng

– Bên A đảm bảo 100% nhân viên làm việc là người có kinh nghiệm trong chế biến và bảo quản đồ ăn đóng hộp; 100% nhân viên được liên tục đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao chuyên môn, kiến thức vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ; Toàn bộ nhân viên bên A phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ;

– Toàn bộ khu vực hoạt động cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm tất cả các khu sau: khu sơ chế, khu gia công, khu chế biến, khu ra đồ; khu rửa bát và diệt khuẩn.

– Nguồn nguyên liệu cho suất ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy. Nguyên liệu phải được chọn lựa trên tiêu chuẩn: tươi, sạch và không chứa bất kỳ hóa chất độc hại nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

– Phương pháp chế biến khoa học, lành mạnh. Nghiêm cấm sử dụng mọi loại chất bảo quản, chất phụ gia hoặc gia vị không có nguồn gốc xuất xứ. Đầu bếp duy trì khẩu vị trung tính cho các suất ăn nhằm phù hợp với số đông các em học sinh.

– Thực đơn đa dạng, phong phú, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và được điều chỉnh theo tuần.

Điều 8: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

Trường hợp bên B chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên A chậm giao thức ăn theo đúng thỏa thuận, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 300% giá trị hợp đồng.

Trường hợp các suất ăn không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm mà bên A đưa ra, đại diện bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho bên B để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên B phát hiện suất ăn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe từ phía công nhân, bên B có quyền  đơn phương chấn dứt Hợp đồng và bên A có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B.

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

 • Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này và không gia hạn thêm hợp đồng
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả có trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 10: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 • Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 • Hợp đồng này được kí tại ….
 • Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 • Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên A Bên B

3. Mẫu Hợp đồng cung cấp cơm văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP CƠM VĂN PHÒNG

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12
 • Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP
 • Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BYT
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. …………………(Đơn vị cung cấp suất ăn)

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………… (Đơn vị nhận)

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cơm văn phòng cho bên A trong thời gian từ ngày 26/7/2021 đến ngày 26/7/2022

Vào các khung giờ … : … Sáng; … : … Chiều (tất cả các ngày trong tuần)

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của bên B:

Bên B cung cấp cơm văn phòng cho bên A với những thành phần và chất lượng cụ thể như sau (về thành phần dinh dưỡng, số lượng,….)

Tiêu chuẩn thành phần suất ăn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

-Yêu cầu chung: Đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

-Yêu cầu riêng: về độ ẩm. độ chua, tỷ lệ hạt, tỷ lệ dinh dưỡng,…..

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A đăng kí số lượng suấtt ăn theo ngày trong 1 tuần và báo với bên B vào 9h sáng thứ 2 hàng tuần

Bên B xây dựng thực đơn theo tuần và gửi cho bên B duyệt vào 9h sáng ngày cuối cùng của tuần đó

Bên B giao thức ăn cho bên B vào 10h sáng tất cả các ngày trong tuần

Địa điểm giao: cửa văn phòng

Người trực tiếp nhận và kiểm tra các suất ăn: ………………..

Phương tiện vận chuyển của bên B sử dụng phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. Lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mình phụ trách. Bên B phải thông báo cho bên B thông tin lái xe và biển số xe tiến hành giao hàng vào thời điểm bên A đăng ký số lượng suất ăn mỗi ngày.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Bên B đồng ý cung cấp cơm văn phòng cho bên A với tổng giá trị là :………
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán theo đợt

+Đợt 1: thanh toán số tiền là:…………. Tương ứng với 40% giá trị hợp đồng  ngay khi kí kết hợp đồng và có biên bản kèm theo

+Đợt 2: Thanh toán số tiền là:…………. Tương ứng với 60% giá trị hợp đồng khi bên A giao hết giấy tờ kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm cho bên B   và ben B kiểm tra đúng với tiêu chí mà bên B cam kết với bên A  

 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán : chậm nhất là 10 ngày bên B phải thanh toán cho bên B  sau khi bên B thực hiện nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận thanh toán của hợp đồng này
 • Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ: bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

– Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian mà hai bên đã thỏa thuận.

– Trường hợp bên B thực hiện dịch vụ không đúng theo chất lượng yêu cầu hoặc không đúng thời hạn thì bên A có quyền giảm phí dịch vụ.

– Được quyền từ chối các nhân viên của Bên B nếu trong khi thực hiện dịch vụ, những người này không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm kỷ luật, Nội quy lao động của bên A. Trong trường hợp này, bên B phải lập tức cử người khác thay thế để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện tốt hợp đồng.

– Thanh toán phí dịch vụ cho bên B đầy đủ và đúng thời hạn.

– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do bên B gây ra cho bên A và nhân viên của bên A.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Thực hiện Dịch Vụ theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian nêu trong Hợp Đồng và các phụ lục hợp đồng.

– Cam kết tất cả các suất ăn bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được chế biến từ các thành phần nguyên liệu tươi, sạch. Chất và lượng các suất ăn và bữa ăn như nhau và tương xứng hợp lý với đơn giá mà hai bên thỏa thuận.

– Cam kết đã có đủ điều kiện kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật đối với dịch vụ do mình cung ứng. Không được giao cho bất kỳ bên nào khác thực hiện thay Dịch Vụ, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

– Luôn lau chùi và giữ cho khu vực Căng-tin cùng các khu vực liền kề (kể cả các cửa sổ, cửa ra vào, tường, hành lang, sàn nhà, tủ thức ăn, bàn, ghế, thiết bị cùng các dụng cụ của bên B) được ngăn nắp, sạch sẽ.

– Bên B phải thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chức năng qui định. Thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Việc lấy mẫu thực hiện ngay trước khi phục vụ bữa ăn.

– Đại diện của công ty hoặc các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra định kỳ hoặc bất thường các mẫu lưu khi thấy cần thiết.

– Các nhân viên của bên B làm việc luôn mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng và phải đăng ký trước danh sách với bảo vệ công ty. Bên B không được sử dụng lao động trẻ em và phải đảm bảo rằng tất cả những người do mình cử đến làm việc đều có tư cách đạo đức tốt, thái độ cư xử nhã nhặn, đúng mực, tuân thủ các qui định và Nội qui của công ty.

– Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại mà bên B gây ra cho bên A và nhân viên bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 • Trường hợp bên A muốn thay đổi thực đơn theo nhu cầu thì phải tiến hành đặt hàng thực đơn và báo trước cho bên B chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày đặt hàng.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

 • Khi Đơn giá thực phẩm thay đổi trong điều kiện thời tiết thay đổi bên A phải báo trước cho bên B chậm nhất 1 ngay sau khi bên B đăng kí suất, hai bên sẽ thảo luận về giá cả thay đổi và đưa ra giải pháp tối ưu nhất để khắc phục
 • Trường hợp bên B giao chậm cho sự kiện bất khả kháng gây ra như tai nạn, bão lũ,… thì bên A phải báo ngay cho bên B để tìm ra giải phát khắc phục tạm thời và bên B không phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng nhưng phải thanh toán 60% chi phí mà bên B bỏ ra để khắc phục tạm thời hoạt động giao chậm thức ăn của bên A (Điều khoản có lợi cho bên B)

Trong các trường hợp còn lại, việc vi phạm nghĩa vụ của các Bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.  

Điều 7: Thực đơn, an toàn vệ sinh thực phẩm

– Bên B đảm bảo 100% nhân viên làm việc là người có kinh nghiệm trong chế biến và bảo quản đồ ăn đóng hộp; 100% nhân viên được liên tục đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao chuyên môn, kiến thức vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ; Toàn bộ nhân viên bên A phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ;

– Toàn bộ khu vực hoạt động cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm tất cả các khu sau: khu sơ chế, khu gia công, khu chế biến, khu ra đồ; khu rửa bát và diệt khuẩn.

– Nguồn nguyên liệu cho suất ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy. Nguyên liệu phải được chọn lựa trên tiêu chuẩn: tươi, sạch và không chứa bất kỳ hóa chất độc hại nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

– Phương pháp chế biến khoa học, lành mạnh. Nghiêm cấm sử dụng mọi loại chất bảo quản, chất phụ gia hoặc gia vị không có nguồn gốc xuất xứ. Đầu bếp duy trì khẩu vị trung tính cho các suất ăn nhằm phù hợp với số đông các em học sinh.

– Thực đơn đa dạng, phong phú, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và được điều chỉnh theo tuần.

Điều 8: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

Trường hợp bên A chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên B chậm giao thức ăn theo đúng thỏa thuận, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 300% giá trị hợp đồng.

Trường hợp các suất ăn không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm mà bên A đưa ra, đại diện bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho bên B để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên A phát hiện suất ăn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe từ phía công nhân, bên A có quyền  đơn phương chấn dứt Hợp đồng và bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A.

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

 • Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này và không gia hạn thêm hợp đồng
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả có trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 10: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 • Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 • Hợp đồng này được kí tại ….
 • Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191