Menu Đóng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý, quản trị là văn bản ký kết khi một bên cung cấp cho bên còn lại dịch vụ tư vấn cách vận hành, tổ chức, sơ đồ nội bộ bộ máy hoạt động của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo mục đích, mong muốn mà bên có nhu cầu tư vấn đưa ra. Sau khi tư vấn, bên được tư vấn sẽ phải thanh toán theo chi phí đã thỏa thuận dù có hay không sử dụng các phương án đã được tư vấn. Tuy nhiên nếu các chi tiết trong nội dung tư vấn được chứng minh là sai hay khi sử dụng đem lại hiệu quả trái chiều thì bên tư vấn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phát sinh các mục bồi thường nếu có.

Để biết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý sẽ có những điều khoản gì, nên ghi nhận ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau.

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
 • Căn cứ luật xây dựng 2014
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………… – Ngân hàng: ………

Đại diện: …………… – Chức vụ: …………

Bên B. ………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: ………… – Fax: ………

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: …………. – Chức vụ: …………

Điều 1: Nội dung tư vấn

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ tư vấn của bên B trong việc tư vấn quản lý dự án

Thời hạn hợp đồng:…………….

Địa điểm thực hiện dự án

Tên dự án

Quy mô

Diện tích

Người liên hệ

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ tư vấn của bên B trong việc tư vấn quản lý dự án gồm những công việc

 • Đóng góp ý kiến, tham mưu giúp các nhà thầu có thể quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn
  • Thực hiện nghiêm túc các công việc được chủ đầu tư giao phó như quản lý, giám sát,….
  • Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xây dựng như giải phóng mặt bằng, tái định cư,…
  • Kiểm tra, giám sát tiến độ làm việc, chi phí, chất lượng,… của công trình xây dựng.
  • Thực hiện các công việc sau khi công trình được hoàn thành như đáng giá chất lượng, quyết toán, kiểm toán,….
  • Các công việc khác liên quan đến quá trình xây dựng

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

* Giá hợp đồng  : ………… bao gồm

– Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phi quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng,

– Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau các cuộc họp, báo cáo;

– Chi phí đi thực địa, chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu các giai đoạn tại hiện trường và nghiệm thu chạy thử, bàn giao;

– Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc tư vấn, ….

* Phương thức thanh toán

 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán theo tiến độ dự án
 • Trong vòng ….ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình .. (tên hạng mục công trình), Công ty sẽ thanh toán là … giá hợp đồng đã ký.
 • Trong vòng …ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình … (tên hạng mục công trình tiếp theo), Công ty sẽ thanh toán là … giá hợp đồng đã ký.
 • Trong vòng …ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, Công ty sẽ thanh toán là … giá hợp đồng đã ký.
 • Trong vòng … ngày kể từ ngày quyết toán hợp đồng được phê duyệt Chủ đầu tư sẽ làm thủ tục thanh toán nốt … còn lại của Giá hợp đồng đã ký.
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:………………. chức danh

CMND/CCCD:…………. ngày cấp………… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩ vụ của hai bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo hợp đồng.
 • Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng theo hợp đồng.
 • Kiểm tra chất lượng công việc của bên nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu.
 • Cung cấp cho bên dịch vụ tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
 • Giải quyết kiến nghị của dịch vụ tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Thanh toán đầy đủ cho bên dịch vụ tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
 • Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn.
 • Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu.
 • Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả).
 • Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Đối với hợp đồng thiết kế: Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của bên giao thầu.
 • Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
 • Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 • Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp bên B khong thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bên A có thể thông báo tạm ngừng với Bên A

– Trường hợp

 • Bên B không thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng gây hậu quả không thể khắc phục được,
 •  chuyển nhượng hợp đồng cho bên dịch vụ tư vấn khác mà không có sự thỏa thuận với bên A
 • Bên B phá sản

Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với  bên b nagy lập tức

Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên A có thể tiếp tục hoàn thành dự án và hợp tác với bên dịch vụ tư vấn khác và có thể tiếp sử dụng đất cứ tài liệu nào của bên B đã cung cấp cho bên A từ trước trong thời gian hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án (Điều khoản có lợi cho bên A)

– Trường hợp Bên A không thực hiện thanh toán đúng đủ số tiền hợp đồng như thỏa thuận  theo từng thời gian cho bên B bên b có quyền tạm ngưng hợp đồng với bên B

-Trường hợp

 • Bên A không thanh toán tiền đầy đủ cho bên b gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án
 • Bên A phá sản

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng với bên A và yêu cầu bên A thanh toán hết hợp đồng khi chấm dứt

Điều 6: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

– Tất cả các trường hợp về khiếu nại, thất thoát, mất hỏng nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho bên A

– Đối với các trường hợp lỗi do bên B làm chậm tiến đọ dự án thì sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ……………… % giá trị hợp đồng

– Đối với các trường hợp bên A không cung cấp kịp thời những tài liệu và thanh toán đúng thời gian đã thỏa thuận cho bên b thì sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ……………… % giá trị hợp đồng

Điều 7: Bảo mật

– Bên A cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến sự án cho bên B, bên B có quyền sử dụng các tài liệu này với mục đích tư vấn dịch dự cho dự án và có trách nhiệm giữ bản quyền tất cả các tài liệu này và không được phép tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào khác mà không có sự đồng ý của chủ đầu tư

– Bên A cam kết tất cả các tài liệu cung cấp cho bên b không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kfi cá nhân tổ chức nào

Điều 8: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

– Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo.

– Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng…ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam hoặc Tòa án Nhân dân theo qui định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án Nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

Điều 9: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên ABên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191