Menu Đóng

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mẫu HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT

ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số …/HĐKS ngày … tháng … năm …

 

–          Căn cứ Luật………. ngày …./…/……. của ………. hướng dẫn thi hành …….

–          Căn cứ Nghị định ……………. ngày ./../….. hướng dẫn thi hành;

–          Căn cứ Quy chế về HĐKT trong XDCB theo QĐ số …… ngày ../…/….. của Bộ Xây dựng;

–          Căn cứ biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày … tháng … năm … (nếu có). Chúng tôi gồm có:

Hôm nay ngày …… tại ……………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

 

Bên A  (chủ đầu tư)

–          Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………………………………………………………………

–          Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….……

–          Điện thoại: ……………………………………………………………………………………..……..

–          Tài khoản số: ………………………………………………………………………………….………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………..

–          Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………….………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

–          Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ……..….

Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………….……… ký

 

Bên B (đơn vị khảo sát)

–     Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………………………………………………………….……

–          Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………..………

–          Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

–          Tài khoản số: ………………………………………………………………………………..…………

Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………….………..

–          Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………………..…………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….………..

–          Giấy ủy quyền số ………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. năm ….….

Do …………………………….. Chức vụ …………………………………………………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Nội dung công tác khảo sát

 1. Công tác đo đạt địa hình: Phải bảo đảm chính xác khách quan về số liệu v.v…
 2. Xác định kết cấu của chất đất tại địa điểm khảo sát có ảnh hưởng tới việc xây dựng công trình.
 3. Xác định các mạch nước ngầm, các khối rỗng trong lòng đất khu khảo sát.
 4. ….
 5. ….
 6. ….
 7. Có kết luận dựa trên những căn cứ khoa học về khả năng xây dựng công trình đã dự kiến hay không?

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Toàn bộ các nội dung khảo sát bên B tiến hành trong thời gian là … ngày tính từ ngày … đến ngày …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phương tiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là … đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản 100% qua ngân hàng ……… (hoặc bằng tiền mặt theo 1 tỉ lệ theo thỏa thuận).

Điều 5: Trách nhiệm bên A

 1. Xác định chính xác tim, mốc và giới hạn địa điểm khảo sát.
 2. Cung cấp các tài liệu cần thiết về địa điểm này.
 3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để bên B có nội dung yêu cầu khảo sát cụ thể.
 4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn.

Điều 6: Trách nhiệm bên B

 1. Phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đạt các thông số kỹ thuật nêu trong yêu cầu, phương án khảo sát.
 2. Cung cấp các số liệu khảo sát chính xác, khách quan, đúng yêu cầu và đúng thời hạn.
 3. Chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu khảo sát đã cung cấp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì hai bên tự bàn bạc giải quyết. Hợp đồng này được lập thành  …. Bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

                   Chức vụ                                                                              Chức vụ

             (Ký tên, đóng dấu)                                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191