Menu Đóng

Hợp đồng Giữ chỗ

Mẫu Hợp đồng Giữ chỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

 

HỢP ĐỒNG GIỮ CHỖ

(Số: ……………./HĐGC)

 

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm 20…..,

Tại ………………….………………………………………….…………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT GIỮ CHỖ (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

BÊN NHẬN GIỮ CHỖ (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:………………………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc giữ chỗ theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT GIỮ CHỖ (1)

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT GIỮ CHỖ

Thời hạn đặt giữ chỗ là: …………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT GIỮ CHỖ

Ghi rõ mục đích đặt giữ chỗ, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Giao tài sản đặt giữ chỗ cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
 2. b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt giữ chỗ;
 3. c) Các thỏa thuận khác …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

 1. a) Nhận lại tài sản đặt giữ chỗ từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ đạt được);
 2. b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt giữ chỗ và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt giữ chỗ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ không đạt được);
 3. c) Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Trả lại tài sản đặt giữ chỗ cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ đạt được);
 2. b) Trả lại tài sản đặt giữ chỗ và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt giữ chỗ cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ không đạt được);
 3. c) Các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

 1. a) Sở hữu tài sản đặt giữ chỗ nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt giữ chỗ không đạt được).
 2. b) Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác…

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm 20…  đến ngày …… tháng ….. năm 20…

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

BÊN A                                                                          BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                   (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt giữ chỗ (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác).

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191