Menu Đóng

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH

……………………………………….

——————–

Số: 01/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016
                            

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY …………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

  1. Mẫu con dấu:
Mẫu con dấu Ghi chú
 

 

 

 

 
  1. Số lượng con dấu: 01 con dấu.
  2. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày ….. tháng ….. năm 2016

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

PHAN VĂN DŨNG

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191