Menu Đóng

Hợp đồng thuê chặt cây

Hợp đồng thuê chặt cây, hợp đồng thuê chặt bỏ, dọn dẹp khu vực cây xanh.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng thuê chặt cây


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày … tháng … năm …….

HỢP ĐỒNG THUÊ CHẶT CÂY

Số: ……………/HĐTCC

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

– Căn cứ Giấy phép chặt cây số ……………. (trong trường hợp cây xanh thuộc sở hữu nhà nước)

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…,  tại địa chỉ: ……………, P. ……………….., Q. ……………, TP. Hà Nội chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A: CÔNG TY … hoặc cá nhân

– Đại diện   :           …………………..                  Chức vụ:  Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

– MST         : …………………………………

Cá nhân Ông/Bà …………………………….

CMND số: ……………………………. cấp ngày : ………………. tại Công an ………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

B/ Đại diện bên B: CÔNG TY …

– Đại diện   :        …………………………….                    Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

– MST          : ………………………………

Hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chặt, tỉa cây cho Bên A theo danh mục mà Bên A đã cung cấp (gửi kèm).

ĐIỀU IIKHỐI LƯỢNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

  • Số lượng Cây: ………. cây
  • Giờ thực hiện: …h… ngày … tháng … năm ……
  • Công việc được thực hiện trong …h… kể từ khi bắt đầu.

Điều IIITHANH TOÁN

– Giá dịch vụ là: …….000.000 VNĐ Bằng chữ: (…….. triệu đồng)

– Thuế VAT 10%: ……………000 VNĐ Bằng chữ: (………… đồng)

=> Tổng cộng là: ……..000.000 VNĐ Bằng chữ (…………………… triệu đồng)

          – Hình thức thanh toán là bằng tiền mặt

– Việc thanh toán được thực hiện 2 lần, mỗi lần 50%, lần 1 khi ký Hợp đồng, lần 2 sau khi hoàn thành công việc

Điều IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Chịu trách nhiệm xin phép cũng như đảm bảo cho nội dung công việc mình đưa ra yêu cầu bên B là hợp pháp;

– Nghiệm thu chất lượng công việc theo đúng như yêu cầu và thanh toán cho Bên B theo Điều 4 của Hợp đồng này.

+ Trách nhiệm bên B:

– Đảm bảo cung cấp dịch vụ của mình theo đúng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn của Bên A.

– Tự chịu trách nhiệm nhân sự, máy móc thực hiện và dọn dẹp phần cây đã cưa hạ sau khi hoàn thành công việc

– Trả lại mặt bằng như cam kết cho Bên A

ĐIỀU V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp không thể thương lượng thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày ký; tức ngày …/…/201…;
  2. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ khi Hai Bên cùng thoả thuận thống nhất bằng văn bản;
  3. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Bên B hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;
  • Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc;

Hợp đồng này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                       ĐẠI DIỆN BÊN A


Nếu có khó khăn trong việc soạn thảo một phần hay toàn bộ hợp đồng, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.0191 để sử dụng Dịch vụ soạn thảo, rà soát Hợp đồng những Luật sư chuyên ngành sẽ trực tiếp biên soạn từng điều khoản nội dung trên từng trường hợp để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191