Menu Đóng

Mẫu Báo cáo Danh sách người lao động đi làm việc nước ngoài theo HĐ cá nhân

PHỤ LỤC SỐ 12: BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN QUÝ… NĂM…

Từ ngày 20 tháng….. năm…… đến ngày 20 tháng…… năm……

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

TT Họ và tên Số hộ chiếu Ngày sinh Nước nhận lao động Ngành nghề làm việc ở nước ngoài Trình độ tay nghề Ghi chú
Cơ khí Điện – điện tử Dệt – may Xây dựng Phục vụ tại gia đình Hộ lý, y tá tại bệnh viện Thủy sản Nông nghiệp Khác Kỹ sư, cử nhân Lao động có nghề Lao động không nghề
1                                  
2                                  
3                                  
                                   
                                   

Ghi chú:           – Danh sách lập trên excel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12;

                        – Đánh dấu bằng chữ “X” vào ô tương ứng ngành nghề và trình độ tay nghề của người lao động.

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

……, ngày…… tháng…… năm…..
GIÁM ĐỐC SỞ
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191