Menu Đóng

Mẫu Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

PHỤ LỤC SỐ 05: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số:………………

……, ngày… tháng… năm…

 

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

 1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
 • Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:…………………………………………

 • Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số: ……………/LĐTBXH-GP ngày… tháng… năm……………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………………………………………

 1. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại……………… đã ký ngày…… tháng…… năm…… với đối tác……………………………………………………………………………………………………………………………..

2.1. Đối tác:

 • Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:…………………………………………

 • Người đại diện:………………………………………………………………………………………………………..

 • Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu tại mục 2.1 trên đây):

 • Địa chỉ của người sử dụng lao động:…………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: …………………………; Fax:…………………………………………………………………………

 1. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động:
 • Số lượng: ………………………………………., trong đó nữ:………………………………………………..

 • Ngành nghề: ……………………., trong đó: số có nghề: …………….., số không nghề:……………….

 • Nơi làm việc (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá…):…….

 • Địa chỉ nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………….

 • Thời hạn hợp đồng:…………………………………………………………………………………………………..

 • Thời gian làm việc (giờ/ngày);……………….; số ngày làm việc trong tuần:……………………………..

 • Mức lương cơ bản:………………………………………………………………………………………………….

 • Các phụ cấp khác (nếu có):………………………………………………………………………………………..

 • Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:…………………………………………………….

 • Điều kiện ăn, ở:……………………………………………………………………………………………………….

 • Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc:…………………………….

 • Bảo hộ lao động tại nơi làm việc:………………………………………………………………………………….

 • Các chi phí do đối tác đài thọ (nếu có):………………………………………………………………………….

 • Vé máy bay:……………………………………………………………………………………………………………

 • Tiền môi giới (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

 1. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:
 • Tiền dịch vụ (số tháng và số tiền thỏa thuận thu trước):……………………………………………………..

 • Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết:………………………………………………………………………….

 • Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam):………………………………………………………

 • Vé máy bay lượt đi:………………………………………………………………………………………………….

 • Visa:……………………………………………………………………………………………………………………..

 • Tiền môi giới (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

 • Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản):……………………………………………………………………….

 1. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài (tiền dịch vụ của những tháng còn lại, tiền môi giới, các loại phí theo quy định của nước tiếp nhận):………………………………………………..
 2. Các thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:
 • Ký quỹ (nếu có):………………………………………………………………………………………………………

 • Bảo lãnh (nếu có):…………………………………………………………………………………………………….

 1. Dự kiến thời gian xuất cảnh:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191