Menu Đóng

Mẫu Báo cáo tình hình đăng ký nội quy lao động

Mẫu số 11: Mẫu Báo cáo tình hình đăng ký nội quy lao động
Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên Ban quản lý…..

Số………../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng….. năm…..

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký nội quy lao động 6 tháng đầu năm…… hoặc năm….

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

tỉnh, thành phố…………..

  1. Tổng số đơn vị tính đến thời điểm báo cáo:……. đơn vị.
  2. Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ nhất:……. đơn vị.

Trong đó:

Số đơn vị đã được thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động:….. đơn vị

Chia ra:

  • Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật:…… đơn vị.

  • Số đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật cần hướng dẫn sửa đổi, bổ sung:…… đơn vị.

  1. Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phù hợp với thực tế sản xuất-kinh doanh hoặc có điều khoản trái pháp luật:….. đơn vị.
  2. Những vướng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
– Như trên,
– Lưu VP.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191