Menu Đóng

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

MẪU SỐ 1. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG (APPLICATION FORM)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…………….., ngày     tháng        năm

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

APPLICATION FORM

Kính gửi: (To) ……………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………..

Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………. Nam /Nữ

Date of birth (DD-MM-YYYY)……………………………………………………………… Male/female

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………….

Nationality

Số hộ chiếu ………………………………… Ngày cấp ……………………………………………….

Passport number:                                      Date of issue.

Nơi cấp ……………………………………. Có giá trị đến ngày …………………………………….

Place of issue                                          Date of expiry

Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………………………….

Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề: ………………………………………………………………………….

Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): ……………………………………………………………..

Foreign language (Proficiency)

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí:  ……………………………………………………………………………………..             với thời hạn làm việc:

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of ………………………….. for the working period of ……………………………………………………………

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.

 

Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

 

MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191