Menu Đóng

Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động

Mẫu số 12: Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động
Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và xã hội……..

Số………../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng….. năm…..

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải năm….

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số đơn vị Trong đó
Đơn vị 100% vốn nhà nước Đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài
I II III IV V VI
1 Tổng số đơn vị tính đến thời điểm báo cáo Đơn vị      
2
3
Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ nhất.
Trong đó:
Số đơn vị đã thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động.
Chia ra:
– Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật.
– Số đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật cần hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.
Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phù hợp với thực tế sản xuất – kinh doanh hoặc có điều khoản trái pháp luật.
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
     
4 Tổng số người dã xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải người      
  1. Những vướng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Giám đốc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

  • Như trên,
  • Lưu Văn phòng.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191