Menu Đóng

Mẫu Biên bản bàn giao chìa khóa kho

Mẫu Biên bản bàn giao chìa khóa kho là văn bản được sử dụng trong trường hợp các bên mong muốn ghi nhận lại việc chuyển giao quản lý, trông giữ kho từ người này cho người khác. Văn bản thường dùng trong quản lý nội bộ, hoạt động kho bãi, lưu giữ của tổ chức, đơn vị hoạt động ngành nghề có liên quan.

Văn bản này sẽ là căn cứ làm phát sinh quyền và nghĩ vụ với việc trông giữ các tài sản trong kho và các công việc khác thuộc phạm vi. Đây cũng là cơ sở để các phòng ban khác biết và làm việc với cá nhân đang có thẩm quyền quản lý kho lưu trữ hiện tại.

Mẫu Biên bản bàn giao chìa khóa kho

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….,Ngày……….tháng……….năm………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÌA KHOÁ KHO

Hôm nay ngày………tháng………năm…………..

Địa điểm: …………………….

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:………………………………

Chức danh:…………………………..

Phòng/Bộ phận:…………………….

Bên nhận bàn giao

Ông/bà:………………………………

Chức danh:…………………………..

Phòng/Bộ phận:…………………….

Nội dung bàn giao:

Tôi là ……………………..bàn giao chìa khoá kho bao gồm:

STTLoại chìa khoá khoSố lượngGhi chú
1Chìa khoá kho hoá chất1 
2Chìa khoá kho vật liệu1 
3Chìa khoá kho lạnh1 
4……… 

Ông/bà:……………….chức danh:………….xác nhận đã nhận bàn giao đủ số chìa khoá kho như trên.

Hai bên cam đoan rằng việc bàn giao là đúng với thực tế. Biên bản bàn giao được soạn thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên bàn giao (Ký và ghi rõ họ tên)Bên nhận bàn giao (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191