CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….,Ngày……….tháng……….năm………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÌA KHOÁ KHO

Hôm nay ngày………tháng………năm…………..

Địa điểm: …………………….

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:………………………………

Chức danh:…………………………..

Phòng/Bộ phận:…………………….

Bên nhận bàn giao

Ông/bà:………………………………

Chức danh:…………………………..

Phòng/Bộ phận:…………………….

Nội dung bàn giao:

Tôi là ……………………..bàn giao chìa khoá kho bao gồm:

STTLoại chìa khoá khoSố lượngGhi chú
1Chìa khoá kho hoá chất1 
2Chìa khoá kho vật liệu1 
3Chìa khoá kho lạnh1 
4……… 

Ông/bà:……………….chức danh:………….xác nhận đã nhận bàn giao đủ số chìa khoá kho như trên.

Hai bên cam đoan rằng việc bàn giao là đúng với thực tế. Biên bản bàn giao được soạn thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên bàn giao (Ký và ghi rõ họ tên)Bên nhận bàn giao (Ký và ghi rõ họ tên)