CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày .. tháng… năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ CHO MƯỢN

(V/v bàn giao thiết bị cho bên mượn thiết bị)

Hôm nay, ngày … tháng … năm…hai bên cùng nhau bàn giao thiết bị máy móc cho mượn tại địa chỉ………

  • Đại diện các bên:

– Bên cho mượn thiết bị:

+ Công ty trách nhiệm Hữu hạn …

+ Đại diện: Nguyễn Minh Anh      Chức vụ: Giám đốc

– Bên nhận thiết bị

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn…

+ Đại diện: Nguyễn An            Chúc vụ: Giám đốc

  • Nội dung bàn giao thiết bị

– Thời gian giao hàng: Vào lúc ngày… tháng… năm…. tại địa chỉ……Bên cho mượn thiết bị sẽ cho bên mượn thiết bị một số loại như sau:

SttTên thiết bịSố lượngĐặc trưngGiá trịThực trạng thiết bị
1     
2     
3     

– Thời giạn mượn thiết bị: 5 năm kể từ thời điểm bàn giao thiết bị;

– Giấy tờ kèm theo: Giấy tờ thông tin thiết bị, Giấy bảo hành thiết bị,…;

  • Kiểm tra sản phẩm

– Bên Mượn thiết bị sản phẩm kiểm tra lại số lượng, chất lượng thiết bị xem tính đảm bảo của thiết điển tử;

– Xác nhận việc xem xét, kiểm tra thiết bị trước khi ký biên bản giao nhân thiết bị;

– Bên cho mượn thiết bị cam kết việc giao đúng số lượng, chất lượng sản phẩm cho bên mượn thiết bị;

  • Giá trị biên bản

Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên có giữa một bản có giá trị pháp lý như nhau;

Đại diện bên AĐại diện bên B