Menu Đóng

Mẫu Biên bản giao trả tiền cho công ty

Mẫu Biên bản giao trả tiền cho công ty sau khi thực hiện nhận tiền từ khách hàng, từ đơn vị đối tác được công ty chỉ định, ủy quyền bằng văn bản.

Khái quát Mẫu Biên bản giao trả tiền cho công ty

Biên bản giao trả tiền cho công ty ghi nhận lại nội dung sự việc bàn giao có sự chứng kiến xác nhận của các bên thành văn bản để làm chứng từ sau này. Việc giao nhận cần có căn cứ trên sự việc phát sinh chi phí, số tiền là đối tượng của văn bản, nghĩa vụ, quyền lợi các bên sau khi đã bàn giao.

Mẫu Biên bản giao trả tiền cho công ty

CÔNG TY ………………….

………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………./………

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 201….

 

BIÊN BẢN GIAO TRẢ TIỀN

———————-

Hôm nay, ngày …… Tháng …… năm 201……, tại ……, Chúng tôi gồm :

BÊN A:  BÊN GIAO TIỀN

CÔNG TY ………………………………..

(Sau đây được gọi là  “Bên A”)

Ông (bà): ………………………………………………………………………………….

Chức vụ công tác/chức danh: …………………………………………………..

CMND số: ………………………cấp ngày: ……………………tại: ……………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

BÊN B:  BÊN NHẬN TIỀN

(Sau đây được gọi là  “Bên B”)

Ông (bà): ………………………

CMND số: ………………………cấp ngày: ……………………tại: ……………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

Nội dung giao nhận:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao trả tiền với nội dung như sau:

Ngày …/… /20…, Công ty đã nhận của bà ………………… số tiền là ………000.000 VNĐ.

Ngày …/… /20…, Công ty đã hoàn trả bà …………………. lần 1 số tiền là  …….000.000 VNĐ.

Hôm nay, ngày …/… /20…, Công ty đã trả bà …………………. lần 2 số tiền là ……000.000 VNĐ.

  1. Bên B đã nhận đủ số tiền do Bên A giao ngày hôm nay …/… /20… là: …….000.000 đồng

(Viết bằng chữ:………………….. triệu đồng)

  1. Số tiền đã giao này sẽ được trừ vào số tiền mà Công ty đã nhận của bà ban đầu.

Ngày …/… /20…, công ty sẽ tiếp tục hoàn trả nốt số tiền là …….000.000 đồng

Tính đến thời điểm này …/… /20…, số tiền còn lại mà Bên A chưa hoàn trả là ……..000.000 đồng.

  1. Biên bản giao trả tiền này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Giao dịch trên, Hà Nội ngày …/… /20….
BÊN GIAO TIỀN

   

………………………………

BÊN NHẬN TIỀN

 

……………………………………

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191