Menu Đóng

Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

Biên bản xác lập bàn giao các thiết bị, phương tiện cho mượn, cho thuê sau khi đã hết thời gian thỏa thuận.

Tổng quan Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về việc giao nhận thiết bị cho mượn trên thực tế nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

TRƯỜNG…………
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

( V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số:…/…-…. …………………………………. ;

Căn cứ…………………………………………………………………………………..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………..Bộ phận:………………

Trường:………………………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………… Lớp:……………………………………

Trường :…………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cho bên B tại địa điểm: ………………………………………

1.Các trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm gồm:

Tên thiết bị, dụng cụ Tình trạng sử dụng Số lượng ……..
…….
……….
…….

2. Lý do bàn giao máy móc

Bên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc thí nghiệm môn:…… ngày …/…./…… do cô giáo:…………….. phụ trách quản lý trực tiếp buổi học.

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị,dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191