Menu Đóng

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Mẫu số: 05/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

 

Chúng tôi gồm có:

 

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):

Địa chỉ:                                                               Số điện thoại:

Mã số thuế:

 

Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]:

Địa chỉ:                                                               Số điện thoại:

Mã số thuế (nếu có):

 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả thiên tai:……..

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……….

Bằng tiền:…………..

Hiện vật:…………….quy ra trị giá VND:…………………..

Giấy tờ có giá ………………quy ra trị giá VND…………………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

 

[Tên đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại … ………ngày … tháng…   năm …. và được lập thành…..bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận tài trợ   Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191