Menu Đóng

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ KTV nước ngoài

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ KTV nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 02c: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KTV NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 02c

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỘI ĐỒNG THI

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

Ảnh màu

(3×4)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM….

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KTV NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề

năm ….

  1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………. SBD …………………..
  2. Số điện thoại…………………………..email…………………………………….
  3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………. Nam/Nữ ……………..
  4. Quê quán (hoặc Quốc tịch đối với người nước ngoài): ……………………………………
  5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

  1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp: Đại học: …………………………. Chuyên ngành ……………….Năm ……..

Đại học: ………………………….. Chuyên ngành ………………Năm ………

Học vị (kê khai học vị cao nhất): ……………… Năm:…………….

Học hàm: ……………………………………………..   Năm ……………

  1. Chứng chỉ KTV nước ngoài:

Tên chứng chỉ: …………………………………………………………..Viết tắt……………………

Số: ……………. ngày: ……………….. Tổ chức cấp: ……………………………………………..

Tổ chức cấp chứng chỉ có là thành viên của IFAC không? Có           Không

Tham dự và đạt yêu cầu 2 môn thi (môn Luật doanh nghiệp và kinh doanh và môn Thuế) theo chương trình thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh  (ACCA)

Có                                          Không

 

  1. Đăng ký dự thi tại:      Hà Nội                               TP Hồ Chí Minh

Đăng ký dự thi:                      Kiểm toán viên       Kế toán viên hành nghề

  1. Quá trình làm việc:
Thời gian từ … đến … Công việc – Chức vụ Nơi làm việc

 

  ……., ngày … tháng … năm ….
Xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác   Người đăng ký dự thi
hoặc UBND địa phương nơi cư trú   (Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191