Menu Đóng

Mẫu Công văn về việc giao tài sản quý hiếm

Mẫu Công văn về việc giao tài sản quý hiếm

Mẫu số 01: Mẫu Công văn về việc giao tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)


Mẫu số: 01

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:     /…(1)..-(2).
V/v…
…………….., ngày …. tháng ….. năm 20……

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………

Căn cứ Quyết định hoặc Biên bản tạm giữ tài sản (nếu có): …………………………………………. (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) ……… cử ông (bà) …… (Họ tên, chức vụ, cơ quan đơn vị) …….. đến quý cơ quan để giao (gửi) tài sản sau:

  • Tên tài sản:
  • Nguồn gốc tài sản:
  • Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có):
  • Số lượng tài sản:            thùng/túi/gói
  • Trọng lượng tài sản:              gram

(theo bảng kê chi tiết tài sản gửi đính kèm)

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………;
– Lưu: VT, …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, đóng đấu)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191