Menu Đóng

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Mẫu số: 02/TNDN: BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày……tháng….. năm ………)

 
 
Mã số thuế:

 

  • Tên doanh nghiệp:…………………………………………….

……………………………………………………………………………………

  • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………
  • Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  • Địa chỉ thuê:…………………………………………………………………………………………

 

Hóa đơn GTGT  thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng
Số hóa đơn Ngày Tháng năm Đơn vị cung cấp Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền Số chứng từ Ngày tháng năm Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền
                 

 

  • Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):…………………………………………

                                                                                                Ngày…… tháng… năm 20..

  Người lập bảng kê                                                        Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191