Menu Đóng

Mẫu Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Mẫu số 06/ĐK: DANH SÁCH CÔNG KHAI Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)


……………………………

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 06/ĐK
  Số:         /DSTB-     —————-    

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại xã: …………………………., huyện: …………………………, tỉnh: ……………………..

 

Số

TT

Tên người sửdụng đất, địa chỉ đăng ký thường trú Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Thời điểm      bắt đầu sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Lý do không đủ điều kiện
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày kể từ ngày…/…/…, đến ngày…/…/…

Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Người có khiếu nại thì gửi đơn khiếu nại đến: ………………………………..……………………

Những khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết ./.

Xác nhận của đại diện người sử dụng đất về việc công khai danh sách trong thời gian nói trên

(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

………., ngày …  tháng … năm …

Thủ trưởng cơ quan lập danh sách

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191