Menu Đóng

Mẫu Danh sách các thửa đất nông nghiệp đề nghị cấp cùng một giấy chứng nhận

Mẫu số 05/ĐK-GCN: DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của:………………………………………………………….)

                          huyện                               tỉnh

Mẫu số 05/ĐK-GCN

 

STT Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Diện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đất Thời hạn

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng đất
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

……, ngày…..  tháng …..  năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191