Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa

Phụ lục 16

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……………………

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………….
 • Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ……………………………

 • Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

 1. Hiện trạng công trình: …………………………………………………………….
 • Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

 • Tại: ……………………………………. . …………………………………………

 • Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

 • Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

 • Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

 • Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

 • Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 • Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 • Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..
 • Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

 • Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

 • Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 • Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 • Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………….
 • Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: …………………

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: ………………………………………..

 • Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
 2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191