Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Phụ lục 19

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ………………………………………………….

 

  1. Tên chủ hộ gia đình: …………………………………………. ……………………….
  • Số chứng minh thư: …………………………Ngày cấp: ………………………………

     

  • Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

  • Số điện thoại: ……………………….. …………………………………………..

  1. Địa điểm xây dựng: ………………………………… ……………………………….
  2. Nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp: …………………………………

  1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

  1. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

……..,ngày……..tháng……..năm……..

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191