Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

ĐƠN ĐỂ NGHỊ ĐIỂU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Giấy phép xây dựng
BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

 

Tôi tên:………………………………………………………………………sinh năm:………………………

Chứng minh nhân dân số:……..do:………………………… cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: đường:

phường (xã):                                         quận (huyện):

–  Là chủ đầu tư công trình tại số:                       đường:……………………………phường (xã):        quận (huyện):

đó được           2 cấp Giấy phép xây dựng số:     ngày       tháng      năm

  • Công trình xây dựng đựơc hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………………. ngày……….tháng……..năm do………………………………………………………..cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

  • Nội dung trong:       Giấy phép xây dựng ¨      Biên bản kiểm tra hoàn công ¨
  • Nội dung đề nghị điều chỉnh:

 

Đính kèm:

……………, ngày …..tháng…… năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN,
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:2004/QĐ-UB ngày/_____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191