Menu Đóng

Mẫu Giấy báo đề nghị kiểm tra Công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu Giấy báo đề nghị kiểm tra Công trình xây dựng hoàn thành

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH [1]

Kính gửi:………………………………………………………………………. [2]

 

Tôi tên:………………………………………………………………Sinh năm:…………………………

Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số:……………………………đường

phường (xã):……………………quận (huyện):.

được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng
số: ………….ngày……..tháng……..năm……..do ……………………………..….2.cấp.

  • Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công:
  • Đơn vị thi công:

đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày

Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

 

…………, ngày……….tháng…….năm …….
Chủ đầu tư
(ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: /2004/QĐ-UB ngày/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191