Menu Đóng

Mẫu Đơn xin chuyển nhượng dự án

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Đơn xin chuyển nhượng dự án

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Tỉnh……………

  • Tên doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ………………………………………………………………………………………..

Thuộc địa bàn xã…………huyện………………tỉnh…………………………………………………………………..

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ……………………………. với các nội dung chính như sau :

1- Tên dự án:

2- Địa điểm :

3- Nội dung và Quy mô dự án :

4- Diện tích sử dụng đất :

5- Diện tích đất xây dựng:

6- Tổng mức đầu tư :

Trong đó:           Chi phí xây dựng:

Chi phí thiết bị:

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Chi phí khác:

Chi phí quản lý dự án:

Chi phí dự phòng:

7- Nguồn vốn đầu tư :

8- Tình hình tiển khai dự án :

9- Lý do xin chuyển nhượng :

10- Đề xuất chủ đầu tư mới là:

  • Tên chủ đầu tư mới :
  • Địa chỉ:
  • Năng lực tài chính:
  • Kinh nghiệm:

11- Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:

12- Cam kết :

 


Nơi nhận
:
– Như trên
– Lưu

…….ngày …. tháng…… năm ……
Chủ đầu tư
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191