Menu Đóng

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Phụ lục số 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

 

 

[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………….

               [02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………..

               [04] Mã số thuế:

 

[05] Số thuế GTGT được gia hạn:………………………………………………………………………………….

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

[06] Thời gian được gia hạn: ……………………………………………………………………………………….

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………………….

Chứng chỉ hành nghề số:…………

    Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191