Menu Đóng

Mẫu Giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

Mẫu Giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

Mẫu số 02: Mẫu Giấy đề nghị gửi tài sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu số: 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ GỬI TÀI SẢN

Kính gửi: KBNN…………………………..

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số:                         Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Giấy ủy quyền (nếu có): ……………………

Đề nghị cho gửi:

  • Tên tài sản:
  • Nguồn gốc tài sản:
  • Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có):
  • Số lượng tài sản:                    túi/gói
  • Trọng lượng tài sản:               gram

(theo bảng kê chi tiết tài sản gửi đính kèm)

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

 

 

 

…………., ngày….. tháng …. năm ….
NGƯỞI GỬI TÀI SẢN
(Chữ ký)
Họ và Tên

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191