Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu số 13-MST: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/ THÔNG BÁO MÃ SỐ THU
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu số 13-MST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………, ngày …… tháng …… năm …………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

 

 

Kính gửi: …………………………………………………

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

  1. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………
  2. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………
  3. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.

 

 

Ghi chú:

– Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191