Menu Đóng

Mẫu Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản

Mẫu Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————–

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THEO TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 

I. Thông tin chung:

[01] Tên người nộp thuế:  ………………….………………….…………………

 

                [02] Mã số thuế:                            

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

[06] Quyết định giao đất Số ……………… Ngày ….…. tháng ..….. năm ….….………

[07] Địa điểm đất:…………………………………………………………………….

[08] Diện tích đất:…………………………………………………………………….

[09] Quyết định phê duyệt giá đất Số ..…..……. Ngày ..….. tháng ..…. năm …….…………

[10] Thông báo nộp tiền lần đầu của Cơ quan thuế: Số ..…. Ngày …… tháng .…. năm…..

[11]  Số tiền SDĐ phải nộp (nghìn đồng)

[12]  Số tiền SDĐ đã nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

[13]  Số tiền SDĐ còn phải nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

……….

………

………

[14]  Quy mô dự án:

[14.1] Căn hộ

[14.2] Thấp tầng

[14.3] Tổng doanh thu dự kiến của Dự án (nghìn đồng)

Tổng số căn

Tổng diện tích sàn kinh doanh (m2)

Tổng số căn

Tổng diện tích đất kinh doanh (m2)

…..

…….

…..

…….

……….

 

III. Tiến độ thu tiền của Dự án:

[15] Số căn đã bán, đã cho thuê

[16] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[17] Tỷ lệ % Số tiền đã thu với Tổng doanh thu dự kiến (%)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

………

………

……….

IV. Đề nghị tiến độ nộp tiền SDĐ:

–          [18] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

–          [19] Thời gian nộp (xác định theo quý):

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                                                Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))             

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191